Նորություններ

Հաշվապահական հաշվառման բաժնի կառուցվածքը

Հաշվապահական հաշվառման բաժնի կառուցվածքը

     Ընկերությունների  մեծամասնությունն  իրենց  հաշվապահական  հաշվառման բաժնում  ունեն մեկից ավելի անձնակազմ, և, հետևաբար, նրանք պետք է կազմեն կազմակերպչական կառուցվածք՝ կառավարումը պարզեցնելու համար: Ընդհանուր առմամբ, այն բաղկացած է գլխավոր ֆինանսական տնօրենից, ֆինանսական վերահսկողից, մենեջերներից և հաշվապահներից: 
      Ֆինանսական տնօրենները  սովորաբար  խոշոր կորպորացիաների  ֆինանսական բաժնի վերևում են: Նրանք պատասխանատու են բիզնեսի ֆինանսական առողջության վերահսկման և ընդհանուր ֆինանսական բաժնի կառավարման համար, որը ներառում է ֆինանսական պլանավորումը, հաշվետվությունների կազմումը, երկարաժամկետ բիզնեսի ռազմավարության մշակումը, ներքին ռիսկերի կառավարումը և այլն։ Դրանք նաև օգնում են ղեկավարությանը հասկանալ տարբեր ընթացիկ գործունեության ֆինանսական հետևանքները՝ կազմակերպության ներսում և դրսում:
     Ֆինանսական վերահսկողը զեկուցում է ֆինանսական տնօրենին և ունի ավելի հստակ պարտականություններ բաժնի շրջանակներում: Ֆինանսական վերահսկողները պատասխանատու են ֆինանսական հաշվառման համար, ինչպես նաև նախագծերի կառավարման, բյուջեի և այլնի վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստման համր: Այնուամենայնիվ, նրանց հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացված է անմիջական ֆինանսական խնդիրների կառավարման վրա:

 

Բաժնի  ղեկավարը սովորաբար ունենում  է հաշվապահների թիմ:
Հաշվապահական հաշվառման բաժնի կարևորությունը

 

      Հաշվապահական հաշվառման բաժինը կենսական դեր է խաղում բիզնեսի վարման գործում, քանի որ այն օգնում է հետևել և՛ եկամուտներին (փողերի մուտքագրմանը), և՛ ծախսերին (ելքագրվող գումարներին), միևնույն ժամանակ ապահովելով օրենքով սահմանված բոլոր պահանջներին համապատասխանությունը: Բացի այդ, այն նաև տրամադրում է ֆինանսական տեղեկատվություն ղեկավարությանը, վարկատուներին, ներդրողներին և այլ շահագրգիռ կողմերին, որոնք օգտագործում են այն տեղեկացված բիզնես որոշումներ կայացնելու համար:
    Հաշվապահ: Հաշվապահները կենսական դեր են խաղում հաշվապահական հաշվառման բաժնում, քանի որ նրանք ներգրավված են ամբողջ ֆինանսական տեղեկատվության չափման և մեկնաբանման մեջ:
  Հաշվապահը ընկերության ռեսուրսն է, որը պատասխանատու է հաշվապահական, հաշվապահական գործավարական և վարչական առաջադրանքների, հաշվեկշռի հոդվածներին հետևելու, ինչպես նաև դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերին հետևելու  և ավագ ղեկավարության հարցումներին համապատասխան լուծումներ առաջարկելու համար:        Նրանք նաև պատասխանատու  են բանկային գործարքներին հետևելու համար:
   Հաշվապահը աշխատում է  ընկերության հաշվապահական հաշվառման բաժնում։ Նա հոգ է տանում հաշվապահական առաջադրանքների մասին, ինչպիսիք են գրասենյակային գրքերի պահպանումը, ֆինանսական հաշվետվությունները գործադիր տնօրենին զեկուցելը, տարբեր ծախսերի և եկամուտների վերլուծությունը: Հաշվապահը պատասխանատու է հավաստի տվյալներ ներկայացնել  նաև ընկերության հաշվապահական հաշվառման հետ կապված աուդիտորների հարցումներին:

     

Plus
Share