Փաստաթղթերի ձևանմուշներ

Այս բաժնում կարող եք գտնել առավել հաճախ օգտագործվող մի շարք փաստաթղթերի ձևանմուշներ:

 

Փաստաթղթերի ձևանմուշներ

Հարկ վճարողների կողմից տեղեկություններ փակցնելու հայտարարության օրինակելի ձև

Հաշիվ ապրանքագիր (Փաստաթուղթը արտահանված է ՀԾ հաշվապահ 6 համակարգից)

Դրամարկղի մուտքի օրդեր  (Փաստաթուղթը արտահանված է ՀԾ հաշվապահ 6 համակարգից)

Դրամարկղի ելքի օրդեր  (Փաստաթուղթը արտահանված է ՀԾ հաշվապահ 6 համակարգից)

Վճարման հանձնարարագիր  (Փաստաթուղթը արտահանված է ՀԾ հաշվապահ 6 համակարգից)

Հաշվետվություն առհաշիվ գումարների ծախսման մասին

Աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագիր

Վճարային տեղեկագիր    (Փաստաթուղթը արտահանված է ՀԾ հաշվապահ 6 համակարգից)

Լիազորագիր

Տեղեկանք աշխատանքի վայրից (հայերեն)

Տեղեկանք աշխատանքի վայրից (անգլերեն)

Հարկային հաշիվը անվավեր ճանաչելու  ակտ

Հիմնադրի որոշում

Գործուղման վկայական

Մարդատար ավտոմեքենայի երթուղային թերթ

Բեռնատար ավտոմեքենայի երթուղային թերթ

Ծառայությունների մատուցման պայմանագիր
Հիմնական միջոցների գույքագրման ակտ (ցուցակ)
Հայտարարություն գործունեության դադարեցման

Պարունակության թերթիկ

Արձանագրություն ընկերության մասնակիցների փոփոխության

Որոշում ընկերության միակ մասնակցի փոփոխության

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Էլեկտրոնային փոստով վիճակագրական փաստաթղթերի ներկայացման