Մայրության նպաստի կամ հիվանդության նպաստի հաշվարկ

 

Լրացրեք սպիտակ դաշտը(երը)
Նպաստի ժամկետը
օր
օր
Նպաստի տեսակը
Նպաստառուի տվյալները
Նշեք տարեթիվը՝
ՕՐԱՑՈՒՅՑ
Այն ամիս(ներ)ը, երբ աշխատակիցը գտնվել է արձակուրդում, անաշխատունակության մեջ կամ
այլ պատճառով բացակայել է աշխատանքից նշել հաշվի չառնել դաշտը
Լրացրեք սպիտակ դաշտը(երը)
Հաշվառման ենթակա ամիսներ
Տարի/ԱմիսՀաստիքՀավելավճարՊարգևավճարՀաշվի չառնել
Օրերի թիվը
 
Ամիսների քանակ միջինի համար
Միջին օրական գործակից
Միջին ամսական
Միջին օրական
Նպաստի չափը
որից գործատուի միջոցների հաշվին
Բյուջեի միջոցների հաշվին
Եկամտային հարկ
Պարտադիր կուտակ. կենս.
Նպաստ պահումներից հետո

ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԹԵՐԹԻԿԻ ՀԱՏՎԱԾ
1 Միջին աշխատավարձը հաշվարկելու համար հիմք հանդիսցող եկամտի չափը (դրամ), այդ թվում՝
1.1 նպաստը հաշվարկող գործատուի կողմից վճարված (հաշվարկած) եկամտի չափը (դրամ)
1.2 այլ գործատուի կողմից վճարված (հաշվարկված) եկամտի չափը (դրամ)
2 Միջին աշխատավարձի չափը (դրամ)
3.Օրացուցային օրերի քանակը, որոնց համար հաշվարկվել է նպաստը
4. Հաշվարկված (վճարված) նպաստի չափը (դրամ), այդ թվում՝
4.1 գործատուի միջոցների հաշվին (դրամ)
4.2 ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին (դրամ)
5.Հաշվարկված եկամտային հարկի չափը (դրամ)
Նպաստի հաշվարկը գումարային աշխատավարձի հետ միասին
Լրացրեք սպիտակ դաշտը(երը)
Պայմանագրով հասանելիք աշխատավարձ
Անաշխատունակություն առաջանալու ամսվա աշխատած օրերի թիվ
Անաշխատունակություն առաջանալու ամսվա աշխատավարձ
Այլ հավելումներ
Ընդամենը՝
  Կեղտոտ Եկամտային հարկ ՊԿԿ Մաքուր
Աշխատավարձ
Նպաստ
Ընդամենը աշխատավարձ և նպաստ